50 let pochodu Praha-Prčice

Již desátým rokem spoluorganizovala naše jednota dálkový pochod Praha – Prčice, trasu z Čerčan. Na našem star­to­viš­ti před čer­čan­ským nádražím nás již dáv­no před oficiel­ním za­há­­je­ním re­gistra­ce v půl sed­mé rá­no očekávali desít­ky ne­tr­pělivě podu­pá­va­jí­cích odvážlivců, kteří se rozhodli pro překonání této pade­sáti­kilometrové trasy. Do konce registra­ce o 9. ho­dině jich našima ruka­ma prošlo ne­u­vě­ři­telných 242 – účast­nický rekord této tra­sy.

034

 

Advertisements